Quaker United Nations Office

Hva er QUNO?
Quaker United Nations Office (QUNO) er en organisasjon som representerer Kvekersamfunnet hos FN både i Genève og New York. I tillegg til å jobbe med FN, samarbeider de med andre organisasjoner, både statlige og ikke-statlige, for å oppnå forandringer på internasjonalt nivå.

Hva gjør QUNO?
Kvekere er kjent for å tale imot urettferdighet og krig, og gjennom vitnesbyrdene fred, sannhet, rettferdighet, likeverd og enkelhet jobber QUNO for å se etter røttene til krig i alle sosiale, politiske og økonomiske forhold. QUNO har kontorer og møteplasser både i Genève og New York. Arbeidet de prioriterer er basert på bekymringer fra kvekere over hele verden. Noe av det de driver med i dag er fredsbygging og forebygging av voldelige konflikter, klimaforandringenes påvirkning på mennesker, menneskerettigheter og flyktninger, nedrustning og mat og bærekraft.

Les mer om Quaker United Nations Office her.

En oversikt over de aktuelle prosjektene QUNO holder på med:
Fredsbygging og forebygging av voldelige konflikter
Dette prosjektet jobber QUNO med både i New York og Genève, men de fokuserer på forskjellige områder. New York-kontoret fokuserer på å inkludere lokale perspektiver, og dermed bygge bro mellom FN og sivile samfunnsaktører. De jobber også for å fremme dialog og forsoning, samt gjennomføre aktiviteter med mål om å dele perspektiver og engasjere nye, fremtredende krefter i FN.
I Genève er fokuset på forholdet mellom fred, utvikling og miljø, samtidig som de jobber for å integrere menneskerettigheter og bygge fred.

Klimaendringenes påvirkning på mennesker
Når det gjelder klimaendringene er QUNO bekymret over endringenes påvirkning på livene til menneskene i verden, og jobber derfor med å forsikre at rettighetene og verdigheten til de menneskene som blir påvirket av klimaendringene blir opprettholdt, samtidig som de understreker behovet for øyeblikkelig handling. QUNO ønsker en rettferdig og ambisiøs internasjonal enighet om klimaavtaler som er aktuelle for alle parter. De bidrar til dette ved å samarbeide med sivile samfunn, delta med den nyeste klimaforskningen og utforske sammenhenger mellom klimaendringer og menneskerettigheter, matpolitikk og fredsbygging.

Menneskerettigheter og flyktninger
QUNO jobber med å styrke og beskytte menneskerettigheter gjennom FNs system, og særlig gjennom å snakke om grensen som går mellom menneskerettigheter og væpnet konflikt, og beskyttelse av flyktninger.
Barn som opplever at en eller begge foreldrene havner i fengsel blir gjerne utsatt for emosjonelle traumer, men ofte blir de oversett i den strafferettslige prosessen. Det finnes ingen internasjonale standarder for hvordan land skal beskytte barnas rettigheter og velferd. QUNO har deltatt i undersøkelser relatert til barn som har foreldre i fengsel, og jobber for at dette skal få mer oppmerksomhet av rettssystemet.
De jobber også for å forsterke og beskytte rettighetene til flyktninger som individer uavhengig av omstendighetene, og engasjerer FNs Høykommissær for flyktninger for å beskytte flyktninger og hjelpe de som er statsløse.

Fred og nedrustning
QUNO arbeider for fred gjennom forståelsen av at fred ikke bare handler om mangelen på synlig vold, men også sosial og økonomisk rettferdighet. De arbeider for å lage juridiske hjelpemidler og ny og effektiv politikk. QUNO har fokusert mye på å fremme nedrustningsforslag hos FN. For tiden følger QUNO utviklingen til kjernefysisk nedrustning og internasjonale diskusjoner om droner og dødelige selvstyrte våpensystemer.

Mat og bærekraft
QUNO ønsker å sørge for at lokale samfunn har myndighet til å jobbe for rettferdige og bærekraftige matsystemer, der handelen skal støtte global innsats for å nå langsiktige systemer for matsikkerhet.