Fra jubileumsseminaret om trosfrihet i Norge

Hans Eirik Aarek Foto: Lars Verket

Hans Eirik Aarek
Foto: Lars Verket

Litt over 60 personer hadde samlet seg i et av auditoriene på Universitetet i Stavanger den 3. september i år, for å høre Pink Dandelions åpningsforedrag om «Kvekerne og ‘Verden’: religionsfrihet og medborgerskap», etter at rektor Marit Boyesen hadde åpnet seminaret. I Stavanger inkluderte deltakerne også en gruppe på ca. 20 studenter. Seminaret som hadde tittelen «Trosfrihet sett i et minoritetsperspektiv», var en del av grunnlovsfeiringen samtidig som det var en markering av 200 års kvekernærvær i Norge.

Etter den første dagen med flere foredrag og en rundtur til kvekersteder i Stavanger, flyttet hele semi¬naret nordover til Tysvær litt øst for Haugesund. Tysvær kommune er full av kvekerhistorie, og seminaret fortsatte der i to dager til. Om kvelden torsdag 4. september holdt Ingunn Folkestad Breistein fra Universitet i Agder et offentlig foredrag om «Trosfriheten i dag – status, dilemmaer og utfordringer». Seminaret fikk også en hilsen fra Stortinget, via representanten Geir S. Toskedal som la vekt på at samvittighetsfrihet er viktig også i dag.

Seminaret dekket en rekke ulike emner. I tillegg til foredrag om kvekernes problemer, foreleste Roald Berg om luthersk kontroll i norsk politikk 1814-1956. Ola Tjørholm snakket om det 19. århundres katolisisme og trosfriheten – i norsk og internasjonalt perspektiv. Marie Smith-Solbakken drøftet Grunnloven og utviklingen av trosfriheten med særlig vekt på jødenes situasjon i lys av tanker om nasjonsbygging, økonomisk og politisk suverenitet og religiøs homogenitet.

Geir Skeie tok opp emnet religionsundervisning, minoriteter og nasjonalstatens politikk. Svein Ivar Langhelle snakket om haugianernes syn på religionsfrihet slik man kan forstå det ut fra deres høringsuttalelser til Dissenterloven av 1845, og Berit Eide Johnsen fortalte om prisonfangenes rolle i nasjonsbyggingen i Norge. Hvilke ideer og profesjonelle ferdigheter brakte de til Norge?

Flere av foredragene tok opp mer spesielle kveker¬historiske emner. Vi hørte et foredrag av Erin Bell fra University of Lincoln, om støtten fra britiske kvekere til de norske kvekerne i deres kamp for trosfrihet umiddelbart etter hjemkomsten i 1814, basert på korrespondanse mellom kvekere i Norge og Nord-England. Hans Eirik Aarek snakket om norske myndigheters metoder og tiltak for å begrense kvekerinnflytelsen og ga eksempler på typer av straff som ble brukt ved overtredelse av lover og forordninger. Hans-Jørgen Wallin Weihe tok opp viktigheten av kvekersamfunnet for etikken bak sosialt arbeid og for utviklingen av velferdsstaten.

Richard Allen fra University of South Wales fortalte om kvekeren og waliseren Joseph Tregelles Price og hans fredsforening. Marion Strachan snakket om sitt forskningsarbeid for å kunne belyse kvekernes deltakelse i gjenreisningen av Finnmark etter 2. Verdenskrig, og Penelope Cummins fortalte om arbeidet med å analysere borgeres rettigheter til å nekte å delta i krig – om norske kvekeres kamp for retten til samvittighetsnekting og hvilken innflytelse deres eksempel har hatt.

Nærmere 40 deltakere var med i seminaret helt til slutt. Fra Storbritannia hadde vi med Richard Allen, Ben Pink Dandelion, Marion Strachan and Penelope Cummins. Foredraget til Erin Bell ble lest av Joan Allen fordi hun selv hadde fått forfall i siste øyeblikk.

Deltakerne var også med på en utflukt til det gamle møtehuset og gravstedet på Stakland, og torsdagskvelden ble avsluttet med en festmiddag der gjestene ble underholdt av den kjente felespilleren Nils Aukland  som spilte på fire forskjellige feler  og vår egen Dag H. Sture som spilte gitar og sang kvekersanger.

Seminaret ble avsluttet med en panelsamtale om hvordan en kunne fortsette forskningen om beslektede emner, og om diskusjonen rundt og analysen av deres relevans for vår egen tid. Flere tok til orde for videre britisk-norsk samarbeid. Det vil bli laget en rapport fra seminaret, og noen av foredragene vil bli publisert i det britiske tidsskriftet Quaker Studies.

Seminaret har fått økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd, Rogaland fylkeskommune, Tysvær kommune og det norske Kvekersamfunnet, og ble arrangert i samarbeid med Quaker Postgraduate Study Centre, Birmingham.

Hans Eirik AarekCategories: Jubileum, Stavanger