Bibeltekster som står sentralt i kvekerdommen

Da kvekerdommen oppsto i England, var Bibelen nettopp blitt tilgjengelig på engelsk og ble lest og sitert av alle. De fleste protestantiske grupper så på Bibelen som den endelige åpenbaring og holdt teksten for ufeilbarlig. Folk hadde et felles ønske om en ytre autoritativ standard. Når det oppsto uenighet i religiøse spørsmål, forsøkte alle grupper å finne støtte for sitt syn et eller annet sted i skriftens ord. Til tider falt også kvekere for denne vanen.

Kvekere har aldri vært villige til å gjøre Bibelen til målestokk for rett atferd og læresetninger. Guds åpenbaring hører ikke bare fortiden til. Den samme Ånd som inspirerte skriftene i tidligere tider, kan inspirere de troende gjennom alle århundrer. Egentlig er det slik at om vi skal forstå det som ble skrevet i fortiden, må vi som lever i nåtiden lese det i lys av den samme hellige Ånds virke. Kvekere tror at gjennom det indre lys har Gud gitt alle mulighet til å erfare åndelig sannhet også i dag.

Likevel var Bibelen svært viktig for de første kvekerne. De søkte kunnskap om disiplenes og apostlenes liv og tanker (om urkirken), og dette kunne de bare finne stoff om i Bibelen. Noen av de skriftstedene som har vært viktige for kvekernes forståelse av hvordan vi bør leve og hvordan vi bør tilbe, er gjengitt nedenfor.

Joh 1,1-9 om at Ordet er universelt

Rom 2,14-15 om den universelle loven i hjertene

Joh 4,21-24 om at Gud er ånd og må tilbes i ånd og sannhet, ikke på noe bestemt sted

Joh 15,15 «Jeg kaller dere venner»

Luk 24,29-31 og 45 om at Kristus kan «åpne skriftene» for oss

Apg 2,1-4 med vekt på at alle ble fylt av Den hellige Ånd

Gal 3,28 om likestillingen i Kristus

Apg 15 som beskriver en møteorden som hjalp apostlene til å komme til enighet i en sak som var vanskelig for dem, hvordan menighetene skrev brev (epistler) til hverandre om lærespørsmål, og hvordan de valgte utsendinger til å reise for å formidle budskap fra en menighet til en annen

Jer 31,32 om loven i hjertet

Mika 6,8 om hva Gud krever av oss

Jes 58,6 om den rette faste

Gal 6,15 om å være en ny skapning, jf. 2Kor 5,17