Tidsskrift

 

Kvekeren logoTidsskriftet KVEKEREN skal gi uttrykk for Vennenes Samfunns religiøse syn og livsholdning, og prøve å se aktuelle spørsmål i et kvekerperspektiv. Det skal gi informasjon om kvekersamfunnet og kvekertanker utad.

Årsmøtet velger en redaksjonskomite som består av redaktør og opptil 5 medlemmer, samt kasserer og ansvarlige for abonnentregister og ekspedisjon. Retningslinjene for bladets drift trekkes opp av Årsmøtet, mens det redaksjonelle ansvar bæres av redaktøren. Redaksjonskomiteens oppgave består blant annet i å skaffe og tilrettelegge stoff i samarbeid med redaktøren.

Redaksjonskomite:
Marit Kromberg, redaktør
Per Eivind Hestnæs
Egil Mardal Johannessen
Jens Steensberg
Hans Eirik Aarek
Judy Rangnes, kasserer Redaksjon: Grønland 12, 0188 OSLO
e-post: kvekeren@kveker.org

Ekspedisjon
Marit Zeiffert, Østre Strandgate 28 4610 KRISTIANSAND

Bladet kommer ut med 4 nummer årlig og koster kr. 200,- per år. Det kan bestilles på alle postkontor og i ekspedisjonen.
Bankgironummer: 0532 13 53101