Kampanje for palestinske barn i israelske fengsler

Kvekersamfunnet er blant initiativtagerne av en kampanje for å styrke rettighetene til palestinske barn i israelske fengsler.

Bakgrunn for kpalestinskebarniisraelskefengsel_logoampanjen
I 2013 publiserte U
NICEF rapporten Children in Israeli Military Detention – Observation and Recommendations, som omhandler israelske myndigheters arrestasjoner og fengsling av palestinske barn. Rapporten konkluderer med at den israelske stat til stadighet og på en rekke områder bryter med FNs Barnekonvensjon som skal beskytte barn mot mishandling når de er i kontakt med militære og juridiske institusjoner .

Last ned UNICEF-rapporten her.

På bakgrunn av UNICEF-rapporten har en rekke organisasjoner, blant dem Kvekersamfunnet og Kvekerhjelp, ønsket å sette søkelyset på okkupasjonen av Palestina ved å fokusere på behandlingen av palestinske barn i israelske fengsler. Vi ønsker å bevisstgjøre den norske befolkning, norske politikere og andre beslutningstakere, for dermed å tvinge fram en politikk i Det okkuperte palestinske området i tråd med folkeretten og menneskerettighetene.

Vil du lære mer?
Lørdag 7. februar ble det holdt en konferanse på Litteraturhuset i Oslo hvor situasjonen for palestinske barn i israelske fengsler ble tatt opp. Salwa Duaibis og Gerald Horton fra Military Court Watch var blant innlederne.

Se film frkonferanse_7febr_2015_palestinskebarniisraelskefengsela konferansen her:

Del 1 – Military Court Watch

Del 2 – Amira Hass (israelsk journalist)

Del 3 – Panelsamtale

Les artikkel av Gerard Horton her (norsk oversettelse)
eller i engelsk utgave her:  Monitoring the treatment of children in Israeli military detention

Kampanjens krav:
Norges utenriksminister må legge press på israelske myndigheter slik at bruk av administrativ forvaring av palestinske barn i militærfengsler opphører.

Hvis barn blir arrestert og fengslet, er dette våre krav:

• Ingen bruk av tortur eller vold
FN-konvensjonen mot tortur i behandling av arresterte og fengslede barn skal overholdes.
Bruk av fotlenker, håndjern og bind for øynene må opphøre.
Barn skal ikke arresteres midt på natten.
Barn skal ikke tvinges til å tilstå.

• Israelske og palestinske barn skal behandles likt
Palestinske barn under 18 år skal klassifiseres som mindreårige på samme måte som israelske barn.
Juridisk forskjellsbehandling av palestinske og israelske barn ved arrestasjon og fengsling må opphøre.
Massearrestasjon av palestinske barn stanses omgående.

• Barn har klare rettigheter
Palestinske barn som arresteres skal fra første øyeblikk få advokatbistand.
Dersom palestinske barn blir arrestert, skal både de og deres foresatte motta skriftlig informasjon på arabisk om sine rettigheter.
Alle palestinske barn skal under forhør ledsages av et familiemedlem.
Alle forhør av palestinske barn skal dokumenteres med lyd og bilde.
Ingen arresterte palestinske barn kan sendes ut av eget område (4.Geneve-konvensjon, art. 76).

• Dersom ett eller flere av disse sentrale punktene blir brutt, skal rettsprosessen opphøre og barnet løslates umiddelbart.

[Kravene – med over 3 500 underskrifter – ble overlevert en representant fra Utenriksdepartementet i april 2015].Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Palestina, Uncategorized